گزارش تحقیق

ü      صفحه ی به نام خدا

ü      صفحه ی عنوان

ü      تشکر و قدردانی

ü      فهرست مطالب

ü      فهرست جداول

ü      فهرست اشکال و نمودارها

ü      چکیده

فصل اول :مقدمه و بیان مساله

 1. مقدمه

 2. بیان مساله

 3. هدف

 4. بیان فرضیه

 5. تعریف مفاهیم به صورت عملیاتی

فصل دوم:مطالعه ی منابع مربوط به موضوع تحقیق(سوابق پژوهشی)

 1. مطالعه ی منابع مربوط به موضوع تحقیق

 2. بیان عقاید و نظرات مربوط به موضوع تحقیق

 3. گزارش خلاصه ی پژوهش های انجام شده ی مربوط به موضوع تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق

 1. جامعه ی تحقیق

 2. نمونه ی تحقیق

 3. روش نمونه گیری

 4. روش اجرای تحقیق(روش پژوهش)

 5. ابزار(ابزارهای)اندازه گیری

 6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 1. نمودار و جداول

 2. تجزیه و تحلیل اطلاعات

 3. توصیف اطلاعات در رابطه با فرضیه های مطرح شده

 4. آزمون آماری فرضیه ها

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری

 1. بیان مساله ، روش اجرا و یافته ها به صورت خلاصه

 2. نتیجه گیری

 3. محدودیت ها

 4. پیشنهادها و کاربرد

 

ü      منابع

ü      پیوست ها

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 فروردین 1387    | توسط: سید محمد حسینیان    | طبقه بندی: عمومی،     | نظرات()